logo pricelessland
Němec
Profesní zaměření v okrese Görlitz

oznámení o zveřejnění

otisk

Vydavatel:
Development Society Niederschlesische Oberlausitz mbH, Elisabethstraße 40, 02826 Görlitz

Právní forma:
společnost s ručením omezeným

Vedení:
Výkonný ředitel: Sven Mimus

Zápis do rejstříku:
Okresní soud Dresden HRB 3973

Finanční úřad:
DIČ: DE140765870

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 3581 32901-0
Fax: +49 (0) 3581 32901-10
E-mail: info@wirtschaft-goerlitz.de, webové stránky: www.wirtschaft-goerlitz.de

Sponzor projektu:
Okresní úřad Görlitz, Úřad pro rozvoj okresu, Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz

Design webu:
ENO mbH
Programování: Holger Neu, Katarzyna Krzyżanowska, Ingo Goschütz
Uspořádání: Katarzyna Krzyżanowska, Ariane Archner
Texty: Ingo Goschütz
Produkce filmu: Christian Fietze

Partner při realizaci image kampaně
Power Word Görlitz (image kampaň)
ZH2, Zittau

Finanční poradenství 

Foto a video důkaz

Vyloučení odpovědnosti Obsah online nabídky
Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost vůči autorovi týkající se hmotných nebo nehmotných škod způsobených použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou v zásadě vyloučeny, pokud nelze prokázat, že autor jednal úmyslně nebo hrubě existuje vina z nedbalosti.

Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či trvale ukončit publikování.

Odkazy a odkazy:
V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky ("hyperlinky"), které jsou mimo oblast odpovědnosti autora, vstoupí odpovědnost v platnost pouze v případě, že by si byl autor vědom obsahu a byl technicky možný a přiměřený. aby se zabránilo použití v případě nezákonného obsahu.

Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazu nebyl na odkazovaných stránkách rozeznatelný žádný nelegální obsah. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných/propojených stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu na všech odkazovaných / připojených stránkách, které byly po vytvoření odkazu změněny. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference uvedené v rámci našich vlastních webových stránek, jakož i na záznamy třetích stran v návštěvních knihách, diskusních fórech, adresářích odkazů, seznamech adresátů a všech dalších formách databází zřízených autorem, jejichž obsah může být přístupné externě. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vyplývající z použití nebo nevyužití takových informací je odpovědný výhradně poskytovatel stránky, na kterou bylo odkazováno, nikoli osoba, která na příslušnou publikaci pouze odkazuje prostřednictvím odkazů.

 

Autorské právo a právo ochranných známek:
Autor se snaží dodržovat autorská práva na obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty použité ve všech publikacích, používat obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo licencovat -bezplatná grafika, zvukové dokumenty, videosekvence a texty.

Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami bez omezení podléhají ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušného registrovaného vlastníka. Závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob, by neměl být vyvozován pouze na základě pouhé zmínky!

Autorská práva na publikované objekty vytvořené samotným autorem zůstávají výhradně autorovi stránek. Reprodukce nebo použití takové grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

 

Právní platnost tohoto vyloučení odpovědnosti:
Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást webové stránky, ze které byl učiněn odkaz na tuto stránku. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již nebo zcela neodpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu svým obsahem a platností nedotčeny.